Na niniejszych stronach znajdziecie Państwo informacje dotyczące: pomocy społecznej, wykaz instytucji udzielających pomocy psychologicznej i prowadzących terapię oraz najważniejsze akty prawne.
   

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
   

Ogłoszenie o wyborze oferty

 
   
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych  
   
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych  
   
Rekrutacja do projektu "czas na aktywność i w Gminie i Miasto Nisko.  
  2014.08.05 Ogłoszenie o poszukiwaniu pracodawców w ramach projektu   
  Ogłoszenie o poszukiwaniu pracodawców w ramach projektu.  
 

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJ-
NY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
PRZY OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. 3-go Maja 8, 37-400 Nisko

ZADZWOŃ: 015 841 25 27
NAPISZ: pik@ops-nisko.pl
Bezpłatna profesjonalna pomoc i wspar-
cie psychologiczne, socjalne i prawne

PONIEDZIAŁKI - PIĄTKI OD 7.30 DO 15.30

BIULETYN INFORMACJI
PUBLICZNEJ
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku powstał, aby nieść pomoc najbardziej potrzebującym. Organizacja świadczy usługi socjalne, z których mogą korzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku

umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

GODZINY PRACY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Poniedziałek - Piątek: 7.30 - 15.30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku

ul. 3-go Maja 10
37-400 Nisko
tel./fax (015) 841 23 34, (015) 841 46 38

email: opsnisko@ops-nisko.pl
kierownik: kierownik@ops-nisko.pl

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. 3-go Maja 8
37-400 Nisko
tel./fax (015) 841 25 27

email: pik@ops-nisko.pl

Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowywany na każdy rok. Placówka jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio Burmistrzowi Miasta i Gminy Nisko.
Celem działania Ośrodka jest pomoc w uzyskaniu samodzielności odpowiednio do tradycji i kultury oraz możliwości finansowych, osobom i rodzinom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Nisko.
Swoje zadania placówka realizuje współdziałając z jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi. Główna siedziba Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku znajduje się przy ulicy 3-go Maja 10.
Ośrodkiem kieruje Kierownik, który ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności oraz reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. Kierownika zatrudnia Burmistrz Miasta i Gminy Nisko. Wykonuje on swoje zadania przy pomocy czterech kierowników działów i głównego księgowego.

 Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W związku z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2011-2014 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Zarządzeniem Nr 96/2011 z dnia 20 września 2011 r. powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą m. in.: pracownicy socjalni, przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele szkół z terenu Gminy i Miasta Nisko, funkcjonariusze Policji w Nisku, kurator Sądu Rejonowego w Nisku,  przedstawiciel służby zdrowia oraz organizacji pozarządowej.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

1. Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy zgłoś to do:

PUNKTU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO
DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
PRZY OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. 3-go Maja 8, 37-400 Nisko
tel. 015 841 25 27

e-mail:
pik@ops-nisko.pl

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Monika Sokołowska-Trela - przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  tel. 15 841 56 36;
Anna Kowalik-Środek - zastępca przewodniczącego  Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tel. 15 877 53 56
Monika Sibiga-Żbik - sekretarz Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  tel. 15 841 25 27
Marta Ozimek - psycholog Punktu  Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy   w Rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej,   tel. 15 841 25 27 


Copyright © OPS Nisko 2003-2014 | ISO 8859-2 | min. rozdz. 1024 x 768 | Firefox 1.0, NN v.7, Mozilla 1.4, Opera 7.5 i IE v. 6/7